در حاشیه پخش کردن تصاویر کودک سوری

در حاشیه پخش کردن تصاویر کودک نحیف و جانباخته سوری و آه و فغان و داد که «اینطوری شده، دیدی؟»، نه اینکه «چی میشه که اینطوری میشه» و حرص خوردن و فرار کردن از رسانهها که بابا تا حالا تو چه خواب غفلتی بودید که حالا بیدار شدید؛ نه حتی لازم بلکه ضروری دیدم که چند هفته مانده به چاپ ترجمه کتابی از سوزان سونتاگ با همکاری نشر چشمه عنوان آن را تغییر دهم.

عنوان انتخابی سونتاگ دو پهلو است (در چه زمینهای او نیست؟). پس از ماهها سر و کله زدن و مشورت کردن برای عنوان کتاب، با وجود اینکه کتاب دربارهی نگاه کردن به عکسهای جنگ است، «در باب رنج دیگران» را انتخاب کردم. چرا که «در باب» از جامعیتی برخوردار است که تلاشِ سونتاگ برای واضحسازی حقیقت رسانه، تحریف تصاویر برای دستیابی به منافع بیشتر و فریب عوام را دربرمیگیرد و تنها به «نگریستنِ رنج دیگران» محدود نمیشود.

حالا چند روزی است که با خودم قاطعانه میجنگم تا از طبیعتام که همیشه در پی شاعرانه و پیچیدهتر کردن همه چیز است غلبه کنم و چیزی را انتخاب کنم که «واقعیتر» و دردناکتر بوده و آن هم «تماشای رنج دیگران» است. این سطح از ناآگاهی، جارچی بودن، نداشتن ایدئولوژی مشخص و طرف منفعل قضیه را برگزیدن همانقدر برای عدهای تاثیرگذار است که تماشای عکسها و ویدیوهای ۲۴ ساعته از فلاکت و رنج آن مصیبتزدگان دور برای عدهای دیگر؛ که درد سونتاگ این است که ما پینه بستهایم، ما در برابر رنج «دیگران» پینه بستهایم و همین تماشاچی بدبختی دیگران بودن است که با تن نزار کودک سوری چنین میکند. کاش به جای نعرههای بیثمر به این تن نمیدادیم که «یه عده همیشه بدبختاند» و راهحلی نیست. قدرت تا وقتی قویست که دلسوزی و تسلیم ادامه دارد.


«دیدگانتان را آکنده از هراس کنید که این تنها حربه برای فرار است»*


زهرا درویشیان

سپتامبر ۲۰۱۵


سونتاگ در کتاب «تماشای رنج دیگران» در انتهای بخش اول از فیلم «من متهم میکنم»، ساختهی ابل گانس (۱۹۳۸) حرف میزند و این جمله که من بخش دوم آن را تغییر دادهام در آن استفاده شده است

51GJoXTMs_L

* توضیح روی جلد کتاب سونتاگ: تحلیلی رسا و گویا از کرخ شدن ما در واکنش به تصاویر خوفناک


فریبرز [ ۰۷ دى ۱۳۹۴ ]

آن کس که می خندد خبر هولناک را نشنیده است."
این سخن برشت است که سال ها در دهه های گذشته دل مشغولی نسل ما بود. اما این روزها فهمیدیم که بسیار کسان از رنجی که دیگران می برند از خوشی مورمورشان می شود!
تبریک می گویم بابت عنوانی که برای کتاب انتخاب کردی. اما با این که حدود 6 ماه از این پست می گذرد هنوز خبری از انتشار کتاب نشنیده ام.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.