در جستجو

این متن برای نمایشگاه نقاشی و کلاژِ «الناز بندگی» در گالری طراحان آزاد نوشته  و در تندیس شماره ۳۵۹، مهر ۹۶  چاپ شده است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

09.________________________________________.____________40______33


نیاز به کشف «هستی» و «هست بودن» و تامل در گستردگیِ راز و رمز آن از اهداف اولیه مجموعه‌یِ «در جستجو» به شمار می‌روند: هستنده‌ها (جانداران و اشیا) در مقا